Univ. Hospital | History


Shinshu University Hospital
History
1944-1968
1969-1993
1994-2008
2009-2014
University Hospital (1949-1953)
University Hospital (1949-1953)

Matsumoto Campus in 1963
Matsumoto Campus in 1963
 


TOP
   Shinshu University Hospital
Copyright © Shinshu University Hospital All Rights Reserved.