http://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/information/images/12.9_simin_kouza.gif